REGULAMIN

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 • Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w kursie dogoterapii, zwanym dalej „kursem”, organizowanym przez firmę: Dogoterapia w Łodzi Małgorzata Krzemińska zwaną dalej Organizatorem.
 • Uczestnikami kursu dogoterapii mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązań w nim określonych (uiszczeniem opłaty na podane przez Organizatora konto).
 • Istnieje możliwość rozłożenia opłat za kurs na raty po uzgodnieniu z Organizatorem. W przypadku płatności ratalnej Uczestnik podpisuje aneks dotyczący sposobu płatności. Brak zapłaty przez Uczestnika którejkolwiek z rat w uzgodnionym terminie skutkuje natychmiastową wymagalnością zapłaty całości zadłużenia.


§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 • Uczestnik pokrywa ze środków własnych koszty swojego dojazdu na miejsce organizacji kursu, koszt noclegu i wyżywienia.
 • Uczestnik, który chce otrzymać certyfikat ukończenia kursu zobowiązany jest:
  – do wykonania wszystkich prac domowych (nadesłanie prac po czasie skutkuje obniżeniem punktów na egzaminie teoretycznym o 10 pkt. za każdą opóźnioną pracę),
  – odbycia praktyk w wymiarze: 3 godzin obserwacji i 6 godzin uczestnictwa,
  – zdania egzaminu pisemnego,
  – obecności na zajęciach (dopuszczalny 1 dzień nieobecności).
 • Uczestnik ma 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu na odbycie praktyk. Po upływie tego terminu, w przypadku niezrealizowania wszystkich godzin praktyk, zobowiązany jest do ponownego odbycia praktyk w wymiarze 3 godzin obserwacji i 6 godzin uczestnictwa.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie psów towarzyszących mu podczas kursu zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu kursu oraz bezpieczeństwa jego uczestnikom i psom, Uczestnik zobowiązany jest stosować się podczas kursu do wszelkich wskazówek i poleceń Organizatora w zakresie przebiegu kursu, w szczególności dotyczących sposobu postępowania z psami. Uczestnik, któremu towarzyszą psy zobowiązany jest posiadać i przedstawić na każde żądanie Organizatora zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.


§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 • Organizator w ramach uiszczanej przez uczestników opłaty za uczestnictwo zobowiązuje się do organizacji kursu.
 • Organizator wydaje certyfikat ukończenia kursu po spełnieniu przez Uczestnika zobowiązań określonych w § 3 pkt.2.
 • Organizator ma prawo do zmiany miejsca kursu na terenie Łodzi, zmiany terminu zjazdu kursu (po wspólnym ustaleniu z Uczestnikami nowego terminu) lub odwołania kursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 • W przypadku odwołania kursu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Uczestnikowi pełnej wpłaconej kwoty.

§ 5 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w kursie w terminie nie późniejszym niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 50 % wpłaconej kwoty.  Uczestnik  ma 14 dni od dnia rezygnacji z kursu na zgłoszenie chęci zwrotu wpłaty. Zwrot płatności nastąpi wtedy w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w kursie w terminie późniejszym niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu Organizator nie zwraca dokonanej przez uczestnika wpłaty.
 • Uczestnik może przesunąć wpłaconą kwotę na kolejną edycję kursu bądź zgłoszenie na osobę trzecią po uzgodnieniu z Organizatorem.
 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w kursie po jego rozpoczęciu Organizator nie zwraca dokonanej przez uczestnika wpłaty. W przypadku płatności ratalnej obowiązują ustalenia z podpisanego aneksu.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Organizator zobowiązuje się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie użyczać zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Poprzez przystąpienie do udziału w kursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia kursu oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych przechowywanych przez Organizatora, w tym prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”. Administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Dogoterapia w Łodzi Małgorzata Krzemińska, ul. Juliusza Kossaka 1 lok.92, 93-213 Łódź”
DO GÓRY