REGULAMIN

 • Regulamin

  § 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
  Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach, kursach, seminariach i warsztatach, zwanych dalej w regulaminie wydarzeniami szkoleniowymi, organizowanych przez firmę: Dogoterapia w Łodzi Małgorzata Krzemińska zwaną dalej Organizatorem. Przed dokonaniem zapłaty, także pierwszej raty, za wydarzenie szkoleniowe Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Opłacenie wydarzenia szkoleniowego, w tym zapłata pierwszej raty, oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązań w nim określonych.
  Uczestnikami wydarzenia szkoleniowego mogą być osoby pełnoletnie, młodzież od 15. roku życia na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku udziału młodszych dzieci w wydarzeniu szkoleniowym konieczna jest akceptacja Organizatora. W takim przypadku uczestniczy dziecko wraz z rodzicem/opiekunem prawnym.
  Uczestnikami kursu II stopnia dogoterapii mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły kurs I stopnia dogoterapii.

  § 2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
  Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapisem na wydarzenie szkoleniowe oraz uiszczeniem opłaty na podane przez Organizatora konto. W przypadku kursu dogoterapii I i II stopnia istnieje możliwość rozłożenia opłat na 2 raty.

  § 3 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

  W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu szkoleniowym w terminie nie późniejszym niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 50 % wpłaconej kwoty. Uczestnik ma 14 dni na zgłoszenie chęci zwrotu wpłaty od momentu rezygnacji z uczestnictwa. Zwrot płatności nastąpi wtedy w ciągu 14 dni od zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu szkoleniowym w terminie późniejszym niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia Organizator nie zwraca dokonanej przez uczestnika wpłaty. Jedynie w przypadku kursów dogoterapii I i II stopnia istnieje możliwość przesunięcia wpłaconej kwoty na kolejne edycje kursu po uzgodnieniu z Organizatorem. Uczestnik przed rozpoczęciem wydarzenia szkoleniowego może przenieść swoje zgłoszenie na osobę trzecią uwzględniając § 1 pkt 2, pkt 3 i pkt.4. Uczestnik jest wówczas zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu szkoleniowym po jego rozpoczęciu Organizator nie zwraca dokonanej przez uczestnika wpłaty.

  § 4 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
  Organizator w ramach uiszczanej przez uczestników opłaty za uczestnictwo zobowiązuje się do organizacji wydarzenia szkoleniowego. Organizator w ramach uiszczanej przez uczestników opłaty za uczestnictwo zobowiązuje się do wręczenia Uczestnikom zaświadczeń ukończenia kursu dogoterapii I stopnia oraz certyfikatów ukończenia kursu II stopnia po spełnieniu przez Uczestników określonych w regulaminie kursu wymagań. Organizator ma prawo do zmiany miejsca wydarzenia na terenie Łodzi lub odwołania wydarzenia w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zobowiązany jest do zwrotu Uczestnikowi pełnej wpłaconej kwoty.

  § 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
  Uczestnik pokrywa ze środków własnych koszty swojego dojazdu na miejsce organizacji wydarzenia, koszt noclegu i wyżywienia. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie psów towarzyszących mu podczas wydarzenia zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu wydarzenia oraz bezpieczeństwa jego uczestnikom i psom, Uczestnik zobowiązany jest stosować się podczas wydarzenia szkoleniowego do wszelkich wskazówek i poleceń Organizatora w zakresie przebiegu wydarzenia, w szczególności dotyczących sposobu postępowania z psami. Uczestnik zobowiązany jest postępować z towarzyszącymi mu podczas wydarzenia psami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawa w tym w szczególności ustawy o ochronie zwierząt oraz obowiązującymi w danym miejscu aktami prawa miejscowego regulującymi obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Uczestnik, któremu towarzyszą psy zobowiązany jest posiadać i przedstawić na każde żądanie Organizatora zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

  § 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Organizator zobowiązuje się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie użyczać zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Poprzez przystąpienie do udziału w wydarzeniu szkoleniowym Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia wydarzenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych przechowywanych przez Organizatora, w tym prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”. Administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Dogoterapia w Łodzi Małgorzata Krzemińska, ul. Juliusza Kossaka 1 lok.92, 93-213 Łódź

DO GÓRY